portfolio > Studies.

Yellow Tape
Yellow Tape
acrylic on watercolour paper
2015